Προσπελάσεις (Views): 3149
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Νερό

Κεφάλαιο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Agnew C., Anderson E., Water resources in the arid realm, Routledge, London 1992.
 • Ambroggi R. P., «Water», Sc. American, 243, No 3, 1980, σ. 90-104.
 • Beopoulos N., «Lintensification de l’agriculture Grecque et les problemes de l’environnement», Seminaire RAFAC, CIHEAM- AM Montpellier 1991.
 • Braudel F., Μεσόγειος: Α. Ο ρόλος του περίγυρου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1991.
 • Casson L., Ancient Egypt. Great ages of man. A history of the worlds cultures, Time- Life International.
 • Γιάνναρου Λ., Ξεδιψάμε με εμφιαλωμένο νερό, Εφημερίδα Καθημερινή, 25-3-2006, http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_243649_25/03/2006_178352.
 • Dajoz R., Precis decologie, Bordas, Paris 1982.
 • Δρανδάκης, «Νερό», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.
 • Emberlin J.C., Introduction to ecology, Macdonald & Evans L.t.d., Plymouth 1983.
 • European Environment Agency, Climate change and water adaptation issues, EEA Technical Report No 2/2007, EEA, Copenhagen 2007.
 • George P., L’ environnement, Presses Universitaires de France (Que sais-je?, Vol. 1450), Paris 1983.
 • I.U.C.N., U.N.E.P., W.W.F. (ed.), Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living, Gland Switzerland, 1991.
 • Kormody E. J., Concepts of ecology, Prentice Hall, U.S.A. 1984.
 • Κουβέλης Σπ., Μπεκιάρης Γ., Νάντσου Θ., Διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα, W.W.F. Ελλάς, 1994.
 • Κουτσογιάννης Δ., Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος Α, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2007.
 • Κώτσης Β., Τάραξε τα νερά η ΕΥΑΘ, Εφημερίδα Το Βήμα – Ανάπτυξη, 25-5-2008, http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=15367&m=D13&aa=1.
 • La Recherche, «Special l’ Eau», 21, No 221, 1990.
 • Lein G., Hinrichsen D., Markham A. (eds), Atlas of the Environment, Arrow Books - W.W.F., London 1990.
 • Lebreton Ph., Éco-logique. Initiation aux disciplines de l’environnement, InterEditions, Paris 1978.
 • Ντούλας Σ., Τόγιας Ν., Χρυσανθόπουλος Π., Τρικαλίτη Α., Σκούλλος Μ., Βιολογικός Καθαρισμός, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση’ – Τεύχος Β’, 2007.
 • Peixoto J.P., Kettani M. Ali, «The control of the water cycle», Sc. American, 228, No 4, σσ. 46-61, 1973.
 • Simpson G.G., Beck W.S., «An introduction to biology», LIFE: Harcourt, Brace& World, U.S.A. 1969.
 • Sivignon M., «Lamenagement des fleuves en Grèce. Lexemple du Pinios (Thessalie)», L uomo e il fiume: Le aste fluviali e l’ uomo nei paesi del Mediterraneo e del Mar Nero, Marzorati Editore, 1989.
 • The Ecologist, «Dams», Special issue 14, No 5/6, 1984.
 • The Ecologist, «Save the Forests: Save the Planet. A plan for action», 17, No 4/5, 1987.
 • Τζαναβάρα X., Εξαγγελίες για 270 νέα φράγματα, Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 5-3-2008, http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=05.03.2008,id=51618984
 • UN-ESCAP, Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2007, UN, 2007.
 • UNICEF / WHO, Progress on Drinking Water Sanitation: Special Focus on Sanitation, UNICEF/WHO, USA, 2008.
 • Viratelle G., «Drames naturels, drames sociaux au Bangladesh», Le Monde diplomatique, 6 juin 1991.
 • World Commission on Dams, Dams and Development: A New Framework for Decision-Making, EARTHSCAN, 2000.ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ