Προσπελάσεις (Views): 1634
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Θάλασσα

Κεφάλαιο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
 • Αθανασάκης Α., Κουσουρής Θ., Κονταράτος Σ., Οικολογία και Περιβάλλον, τευχ. 1, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1985.
 • Beaud M., Beaud C., Bouguerra M. L. (eds), Letat de l’environement dans le monde, La Decouverte, Paris 1993.
 • Γεωργόπουλος Α., ΓΗ: Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης, Gutenberg, Αθήνα 1998. 
 • European Environment Agency, Europe's environment: The fourth assessment, EEA, Copenhagen 2007.
 • Επιστήμες της Γης και του Διαστήματος, θεματική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 16, Εκδοτική Αθηνών.
 • Φυτιάνος Κ., Η ρύπανση των θαλασσών, University Press, Θεσσαλονίκη 1988.
 • FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2006, FAO, Rome 2007. 
 • Κουσουρής Θ., Αθανασάκης Α., Περιβάλλον, Οικολογία και Εκπαίδευση, Σαββάλα, Αθήνα 1994.
 • Λασκαράτος Α., Εισαγωγή στη Φυσική Ωκεανογραφία, Παν/μιο Αθηνών, Αθήνα 1986.
 • Méditerranée et Mer Noire, τόμ. Ι (φυτά και ασπόνδυλα), τόμ. II (σπονδυλόζωα), F.A.O. / E.E.C, Ρώμη 1987.
 • Παναγιωτίδης Π. (ed.), «Θάλασσα», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 27, Αθήνα 1984.
 • Παπαθανασίου Ε. / Χάρου Ε. (eds), ΕΚΘΕ, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Αθήνα 1994.
 • Παπούτσογλου Σ., Το υδάτινο περιβάλλον και οι οργανισμοί, Καμπερόπουλος, Αθήνα 1981.
 • Peres J. M., Précis docéanographie biologique, P.U.F., Paris 1976.
 • Σκούλλος Μ., Χημική Ωκεανογραφία, Μέρος Α’, Παν/μιο Αθηνών, Αθήνα 1987.
 • Thurman H. V., Essentials of Oceanography, Bell & Howell Co., Η.Π.Α. 1983.
 • UNEP (ed.), Livre rouge des végétaux, peuplements et paysages marins ménaces de Méditerranée, United Nations Environmental Project, Αθήνα 1990.
 • UNEP, Global Environment Outlook: environment for development (GEO-4), UNEP 2007.
 • UNEP-GPA, The State of the Marine Environment: Trends and Processes, UNEP 2006.