Προσπελάσεις (Views): 2223
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αγροοικοσυστήματα: Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Κεφάλαιο: Δυσμενείς επιπτώσεις από τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας

Δυσμενείς επιπτώσεις από τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας
 
        Στο ξεκίνημα της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, υπήρχε μέλημα πώς να παρεμποδιστούν οι νέες μορφές ζωής να δραπετεύσουν από τα εργαστήρια όπου δημιουργούνταν. Σήμερα λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις, όπως φυσικοί και βιολογικοί περιορισμοί, για την εξασθένηση των νέων οργανισμών ώστε να μη μπορούν αυτοί να επιβιώσουν στον ανοιχτό χώρο. Πολύ ανυπόμονοι, η βιομηχανία και οι ερευνητές βιάζονται να δουν πώς θα αντιδράσουν οι οργανισμοί αυτοί στο περιβάλλον. Πρέπει να μπορούν να επιβιώσουν στον ανοικτό χώρο προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά. Περισσότερες από τις μισές γενετικά μεταλλαγμένες ποικιλίες φυτών που έχουν δοκιμαστεί σε ανοικτό χώρο στην Ευρώπη είναι «ανθεκτικές σε ζιζανιοκτόνα». Οι ποικιλίες αυτές αναπτύχθηκαν για να πουληθούν σε συνδυασμό με ένα ιδιαίτερο είδος χημικών ζιζανιοκτόνων. Αγροχημικές βιομηχανίες υπολογίζουν ότι τέτοια πακέτα θα προωθήσουν τις πωλήσεις τους σε ζιζανιοκτόνα. Ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν αρχίσει να δίνονται άδειες για «πατέντες» δημιουργίας νέων οργανισμών, ώστε τα προϊόντα γενετικής μηχανικής να μπορούν να πωλούνται και να χρησιμοποιούνται σε μαζική κλίμακα. Με τη χρήση της γενετικής μηχανικής δημιουργούνται νέες ποικιλίες από πρώτη ύλη (φυτική και ζωική) που συλλέγεται δωρεάν κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ντόπιες ποικιλίες, αφού μεταλλαχθούν γενετικά και κατοχυρωθούν για αποκλειστική εκμετάλλευση από τις αγροχημικές εταιρίες, θα πωληθούν σε υψηλές τιμές στις χώρες από τις οποίες προήλθαν, ενισχύοντας έτσι την οικονομική ανισότητα μεταξύ πλούσιων βιομηχανικών και φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών.
        Η Greenpeace (2007) συνοψίζοντας τους δυνητικούς κινδύνους από την απελευθέρωση των μεταλλαγμένων οργανισμών εστιάζει σε δύο ευρύτερες κατηγορίες:
  • Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αλλοίωση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της χρήσης ζιζανιοκτόνων, την αύξηση της αντοχής ζιζανίων και εντόμων σε ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα αντίστοιχα, τη μεταφορά γονιδίων σε άλλα βιολογικά είδη (γενετική ρύπανση), την απελευθέρωση στο περιβάλλον οργανισμών που είναι δυνατό να παραγκωνίσουν φυσικά συγγενικά είδη.
  • Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων (μέσω ζωοτροφών) που περιλαμβάνουν νέες αλλεργίες, αύξηση της ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και τοξική δράση.
Η Greenpeace διατυπώνει ιδιαίτερες ανησυχίες ειδικά για την περίπτωση των ζωοτροφών εξαιτίας της ανεπάρκειας των ελέγχων που διενεργούνται, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ασφάλεια στη διατροφή των ζώων και κατ’ επέκταση των ανθρώπων.

my girlfriend cheated on me with my best friend click why do men cheat on their girlfriends