Προσπελάσεις (Views): 2858
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αγροοικοσυστήματα: Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Κεφάλαιο: Απώλεια βιότοπων, φυτών και ζώων

Απώλεια βιότοπων, φυτών και ζώων
 
Με την επέκταση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και τη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών (εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως στραγγιστικά συστήματα), η βιομηχανοποιημένη γεωργία παίζει ουσιαστικό ρόλο στην εξαφάνιση ζωικών και φυτικών ειδών (βλ. Απειλούμενα είδη). Με την καταστροφή υγροβιότοπων, φυτικών φραχτών και διάφορων άλλων καταφυγίων για τα ζώα (τοίχοι, αυλάκια), οι βιότοποι που απομένουν είναι συνήθως τόσο μικροί που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ζώα, ενώ τα φυτά που βρίσκονται στα όρια τους επηρεάζονται από τα αγροχημικά που εφαρμόζονται στα χωράφια. Στις καλλιεργούμενες περιοχές της Γης, η σημαντική μείωση των πληθυσμών πολλών ειδών ζώων και φυτών οφείλεται στην εφαρμογή τοξικών φυτοφαρμάκων στα αγροοικοσυστήματα. Τα φάρμακα όχι μόνο βλάπτουν άμεσα τα ζώα αλλά επιδρούν σ’ αυτά και μέσω της τροφικής τους αλυσίδας λόγω του φαινομένου της «βιολογικής συσσώρευσης»: πολλά φυτοφάρμακα έχουν την τάση να συσσωρεύονται στους οργανισμούς που βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα της τροφικής αλυσίδας και έτσι ψάρια και πουλιά που είναι δευτερεύοντες και τριτεύοντες καταναλωτές τα συγκεντρώ­νουν στους ιστούς τους σε υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, με την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και την καλλιέργεια λίγων αποδοτικών φυτικών ειδών σε όλο τον κόσμο, πολλές ποικιλίες τοπικά προσαρμοσμένων φυτών σταμάτησαν να καλλιεργούνται και εξαφανίζονται. Έτσι, χάνεται πολύτιμο γενετικό υλικό που μπορούσε να χρησιμεύσει στη μελλοντική βελτίωση των φυτών.Σχήμα 5
Βιολογική συσσώρευση του D.D.T. στην τροφική αλυσίδα. Απεικονίζεται η πυραμίδα της βιομάζας και η συγκέντρωση του D.D.T.
Πηγή: Ramade F. 1982 (τροποπ.)