Προσπελάσεις (Views): 2175
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αγροοικοσυστήματα: Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Κεφάλαιο: Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Β.Α.Γ.Υ.) - Το ξεκίνημα μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Β.Α.Γ.Υ.)
 
Το ξεκίνημα μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής
 
Κάτω από την πίεση των παρενεργειών από την εφαρμογή της βιομηχανικής γεωργίας, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς και ύστερα από συστάσεις διεθνών επιτροπών, η Διεθνής Κοινότητα επανεξέτασε την αγροτική πολιτική της και τον Απρίλιο του 1991 έθεσε τις βάσεις για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της γεωργίας· τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου (Sustainable Agriculture and Rural Development).
 
 

Ο ορισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Υπαίθρου κατά τον F.A.O.
 
Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου είναι η διαχείριση και η συντήρηση του συνόλου των φυσικών πόρων και ο προσανατολισμός των τεχνολογικών και των θεσμικών αλλαγών με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν τη συνεχή ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές. Μια τέτοια Βιώσιμη Ανάπτυξη στους τομείς της Γεωργίας, της Δασοπονίας και της Αλιείας προστατεύει το έδαφος, το νερό, τις πηγές φυτικού και ζωικού γενετικού υλικού, δεν υποβαθμίζει το περιβάλλον, είναι οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά αποδεκτή.
Πηγή: F.A.O., 1991

 

Οι στόχοι της Β.Α.Γ.Υ., σύμφωνα με τα πρακτικά της Σύσκεψης F.A.O./Netherlands 
  • Εξασφάλιση τροφής μέσω της δημιουργίας κατάλληλης και βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ αυτάρκειας και ανεξαρτησίας.
  • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος στην ύπαιθρο, με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας.
  • Διατήρηση των φυσικών πόρων και προστασία του περιβάλλοντος.
Πηγή: F.A.O., 1991

 
 
Τα στοιχεία που διέπουν τις αρχές της Β.Α.Γ.Υ. δεν είναι καθεαυτό καινούρια. Αυτό που αλλάζει είναι το πλαίσιο και ο τρόπος εφαρμογής τους στην ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου. Ο F.A.O. υιοθέτησε την ιδέα της Β.Α.Γ.Υ. ως τη νέα του στρατηγική για να θρέψει τον αυξανόμενο πληθυσμό της Γης. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένας από τους στόχους της Β.Α.Γ.Υ. είναι η διατήρηση των φυσικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος.