Προσπελάσεις (Views): 3473
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αγροοικοσυστήματα: Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Κεφάλαιο: Τι είναι η Οργανική Γεωργία;

Τι είναι η Οργανική Γεωργία;
 
Η εφαρμογή της Οργανικής Γεωργίας ξεκι­νάει με την αποφυγή της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων. Η Οργανική Γεωργία, όμως, δεν ταυτίζεται με τα Παραδοσιακά Αγροτικά Συστήματα, παρ’ όλο που στηρίζεται κατά πολύ στην παραδοσιακή αγροτική γνώση και την τεχνολογία κάθε περιοχής. Εκμεταλλεύεται όλες τις κατακτήσεις της μοντέρνας τεχνολογίας και της επιστήμης που δεν θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Οι μέθοδοι αυτές είναι λιγότερο εντατικές από άποψη εξωτερικών εισροών με τη μορφή συνθετικών προϊόντων -σε σύγκριση με τις συνηθισμένες αγροτικές μεθόδους της βιομηχανικής γεωργίας- αλλά μπορεί να είναι πιο εντατικές όσον αφορά στο επίπεδο της εργασιακής απασχόλησης και της δράσης των φυσικών διεργασιών μέσα στο αγροοικοσύ­στημα (ζωή στο έδαφος, τροφικές αλυσίδες, κ.λπ.). Τα Οργανικά Αγροτικά Συστήματα διαχειρίζονται το αγροοικοσύστημα ως ζωντανό οργανισμό (απ’ όπου και η λέξη «οργανικά»), στηρίζοντας με ήπιες μεθόδους το δυναμικό του για την παραγωγή βιομάζας φυτικής και ζωικής και τους βιολογικούς του μηχανισμούς για την ανακύκλωση και την εξισορρόπηση των θρεπτικών στοιχείων, τη βελτίωση του εδάφους και τον έλεγχο των παρασίτων. Η Οργανική Γεωργία στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές που αλληλεπιδρώντας μπορούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό σύγχρονο αγροοικοσύστημα:
  • την αρχή του μικτού αγροκτήματος,
  • την αρχή της εναλλαγής των καλλιεργειών,
  • την αρχή της βελτιστοποίησης του κύκλου της οργανικής ουσίας.
Με την εφαρμογή των τριών αυτών αρχών ο αγρότης επιδιώκει συνεχώς τη βελτίωση των δυνατοτήτων και των ενδογενών ιδιοτήτων του αγροοικοσυστήματος και του εδάφους του.
 
my girlfriend cheated on me with my best friend click why do men cheat on their girlfriends