Προσπελάσεις (Views): 2216
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Επιφανειακά Νερά: Υγρότοποι - Ποτάμια - Λίμνες

Κεφάλαιο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
 • Amoros C., Roux A.L., Reygrobellet J.L., Bravard J.P., Pautou G, «A method for applied ecological studies of fluvial hydrosystems», Regulated Rivers 1, 17-36, 1987.
 • Γεράκης Π. Α. (Εκδ.), «Προστασία και διαχείριση των Ελληνικών Υγροτόπων», Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας Θεσσαλονίκης 17-21 Απρ. 1989, W.W.F., Εργαστ. Οικολ. Τμ. Γεωπ. Α.Π.Θ., I.U.C.N. Θεσσαλονίκης.
 • Dix H., Environmental Pollution, 1981.
 • Dussart B., Limnologie, Boubee, Paris 1992.
 • Δωρικός Σ., Βασικοί Υγρότοποι της Χώρας, Υπ. Συντονισμού, Υπηρεσία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Αθήνα 1981.
 • Φλογαΐτη Ε., Οικολογία, Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Αθήνα 1988.
 • Φλογαΐτη Ε., «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας», Εγχειρίδιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΥΠ.Ε.Π.Θ. – U.N.E.S.C.O., Αθήνα 1992.
 • Hutchinson G.E., A Treatise on Limnology, vol. II, John Willey & Sons INC., London 1967.
 • Margalef R., Limnologia, Omega, Barcelona 1983.
 • Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-Being: Wetlands and Water - Synthesis, World Resources Institute, Washington DC 2005.
 • Οικονόμου-Αμίλλη Α., Σημειώσεις Λιμνολογίας, Παν/μιο Αθηνών, Τμ. Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, 1988.
 • Pesson P. (éd.), La pollution des eaux continentales, incidence sur les biocénoses aquatiques, Gauthier -Villars, Paris 1980.
 • Roux A.L. (éd.), Cartographie polythématique appliquée à la gestion écologique des eaux: étude d’un hydrosystème fluvial: le Haut-Rhône francais, Editions CNRS, Lyon 1982.
 • Τσιούρης Σ.Ε., Γεράκης Π.Α., Υγρότοποι της Ελλάδας, Αξίες - Αλλοιώσεις - Προστασία, Τμ. Γεωπ. Α.Π.Θ., I.U.C.N. Θεσσαλονίκης, 1991.
 • Wetzel R., Limnology, Saunders College Publishing, Philadelphia/New York/Chicago/London, 767, References1983.