Προσπελάσεις (Views): 2528
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αγροοικοσυστήματα: Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Κεφάλαιο: Η Οργανική Γεωργία σήμερα

Η Οργανική Γεωργία σήμερα

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όπου η οργανική γεωργία άρχισε να κερδίζει έδαφος σε διεθνές επίπεδο, έχει καταγραφεί μια ιδιαίτερα αυξητική πορεία, που επιτρέπει αισιόδοξες προβλέψεις για μια ουσιαστική στροφή της παγκόσμιας γεωργίας προς περισσότερο ποιοτικές και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής προϊόντων. Η διαχρονική εξέλιξη των εκτάσεων που διαχειρίζονται οργανικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αποτυπώνεται στο Σχήμα 6, είναι χαρακτηριστική της πορείας αυτής.

Σχήμα 6
Διαχρονική εξέλιξη των οργανικών εκτάσεων και αγροκτημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πηγή: McElroy 2008.
        
        Σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ το 2000 οι οργανικές εκτάσεις ήταν περίπου 100 εκατ. στρέμματα, σήμερα υπερβαίνουν τα 300 εκατ. Οι εκτάσεις αυτές κατανέμονται σε περισσότερα από 630 χιλιάδες αγροκτήματα και σε περίπου 120 χώρες (Willer & Yussefi 2007). Η κατανομή των εκτάσεων και των αγροκτημάτων ανά ήπειρο παρουσιάζεται στον Πίνακα ΙIΙ. Η Ωκεανία προηγείται κατά πολύ των υπολοίπων ηπείρων σε οργανικές εκτάσεις, αν και οι εκτάσεις αυτές ανήκουν σε σχετικά λίγα αγροκτήματα. Ακολουθούν η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική, οι οποίες διαθέτουν και τους μεγαλύτερους αριθμούς αγροκτημάτων.
 
Πίνακας III
Οργανικές εκτάσεις και αγροκτήματα (φάρμες) ανά ήπειρο
 
Ήπειρος
Οργανικές εκτάσεις (στρέμματα)
Ποσοστό επί του συνόλου των αγροτικών εκτάσεων (%)
Οργανικές φάρμες
Αφρική
8.905.040
0,11
124.805
Ασία
28.935.720
0,21
129.927
Ευρώπη
69.204.620
1,38
187.697
Λατινική Αμερική
58.093.200
0,93
176.710
Βόρεια Αμερική
21.992.250
0,56
12.063
Ωκεανία
118.451.000
2,59
2.689
Σύνολο
305.581.830
0,74
633.891
 
Πηγή: Willer & Yussefi 2007.
 
        Παρόλα αυτά οι οργανικές εκτάσεις εξακολουθούν σήμερα να καταλαμβάνουν μόλις το 0,74% των συνολικών αγροτικών εκτάσεων του πλανήτη. Όμως υπάρχουν ορισμένες χώρες (κυρίως Ευρωπαϊκές) που έχουν κάνει ιδιαίτερη πρόοδο. Για παράδειγμα το 14,2% των αγροτικών εκτάσεων της Αυστρίας διαχειρίζονται σύμφωνα με το πρότυπο της οργανικής γεωργίας. Επίσης, υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν η Ελβετία (10,9%), η Ιταλία (8,4%), η Πορτογαλία (6,3%), η Φινλανδία (6,5%). Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, καταγράφονται διαφορετικά ποσοστά, τα οποία κυμαίνονται από 3,1% (Willer & Yussefi 2007) μέχρι 6,8% (Commission Européenne 2005). Σε κάθε περίπτωση, τα ποσοστά αυτά είναι ελπιδοφόρα για το μέλλον της οργανικής γεωργίας στη χώρα μας. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση των χωρών με τις μεγαλύτερες οργανικές εκτάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με περίπου 2,9 εκατ. στρέμματα, τα οποία διαχειρίζονται από περίπου 14.600 αγροκτήματα.