Προσπελάσεις (Views): 2821
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αγροοικοσυστήματα: Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Κεφάλαιο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Αλμπάνης Τ. Α.-Δ., «Η τύχη των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον», Πρακτικά του συνεδρίου Φυτοφάρμακα, Προβλήματα και εναλλακτικές λύσεις, Γ.Γ.Ν.Γ./Δίκτυο Δράσης για τα Φυτοφάρμακα/Σύλλογος Οικολογικής Γεωργίας, 1990, σσ. 17-18.
 • Altieri M.A., Agroecology. The Scientific Basis of Alternative Agriculture, IT Publications, London 1987.
 • Βαλαώρα Γ., «Προκαταρκτική έκθεση των χαρακτηριστικών των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα», Πρακτικά του συνεδρίου Φυτοφάρμακα, Προβλήματα και εναλλακτικές λύσεις, Γ.Γ.Ν.Γ./Δίκτυο Δράσης για τα Φυτοφάρμακα/Σύλλογος Οικολογικής Γεωργίας, 1990, σσ. 108-123.
 • Baldock D., «Agriculture and Habitat Loss in Europe», W.W.F. International C.A.P. Discussion Paper, no 3, 1990α.
 • Baldock D., «The Common Agricultural Policy and the Environments, W.W.F. International C.A.P. Discussion Paper, no 3, 1990β.
 • BWG, Biotechnologys Bitter Harvest: Herbicide Tolerant Crops and the Threat to Sustainable Agriculture, Biotechnology Working Group, 1990.
 • Commission Européenne, Organic Farming in the European Union: Facts & Figures (Report), Bruxelles  2005.
 • Commission of the European Communities, Monitoring of Pesticide Residues in Products of Plant Origin in the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein, Commission Staff Working Document, Brussels 2007.: http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/pesticides_index_en.htm
 • Hekstra G.P., «The green revolution confronted with the world conservation strategy towards a conservation strategy to retain world food and biosphere options», Ecoscript, 14, Foundation for Ecological Development Alternatives, Zandvoort Holland 1982.
 • Γκαντίδης Ν., Σιμωνής Α., Κουκουλάκης Π., «Η περιβαλλοντική διάσταση της λίπανσης των καλλιεργειών», Πρακτικά του συνεδρίου, Προστασία Περιβάλλοντος και Γεωργική Παραγωγή, 21-23 Μαρτίου 1989, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 67-85.
 • Greenpeace (ed.), Green fields, grey future, EC Agricultural Policy at the crossroad, Amsterdam 1992.
 • Greenpeace, ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για τα Μεταλλαγμένα – Μάιος 2007: Ζωικά Προϊόντα, Αθήνα 2007.
 • Guhl U., «Evaporation of pesticides», Ecology and Farming an International IFOAM magazine, 1/1990, σ. 7.
 • Immo L., «Biotechnology versus Bioagriculture», Socioeconomics of Organic Agriculture, 8th IFOAM Conference, August 27-30 Budapest Hungary 1990, σσ. 95-96.
 • Κάσσεν, Μ., «Ομαδικά Πυρά κατά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», Νέα Οικολογία, 92, 1992, σσ. 18-20.
 • Lean G., Hinrichsen D., Markham A. (eds), Atlas of the environment, Arrow Books - W.W.F., London 1990.
 • Μακρίδης Χ., «Η υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών σαν αποτέλεσμα της μη ορθολογικής χρήσης των μέσων της παραγωγικής διαδικασίας», Πρακτικά του συνεδρίου, Προστασία Περιβάλλοντος και Γεωργική Παραγωγή, 21-23 Μαρτίου 1989, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 101-114.
 • McElroy B., Global Statistics of the Organic Market, IFOAM, USA 2008. http://www.ccof.org/www/pdf/International%20Organic%20Statistics%20-%20Brian%20McElroy.pdf
 • Μιχαλόπουλος Γ.Ι., Εισαγωγή εις την Γεωργική Οικονομική, Α.Γ.Σ.Α., Αθήνα 1982.
 • Μοδινός Μ., Από την Εδέμ στο Καθαρτήριο: Η Γεωγραφία της Υπανάπτυξης, Εξάντας, Αθήνα 1988.
 • Μπαλαγιάννης Π.Γ., «Παρουσία αγροχημικών στα επιφανειακά και υπόγεια νερά», Πρακτικά του συνεδρίου Αγροχημικά και Περιβάλλον, 7-8 Δεκεμβρίου 1989, Χανιά Κρήτης 1990, σσ. 131-153.
 • Μπουλταδάκης Ι., Μπουγιούρης Κ., «Προβλήματα από τη χρήση φυτοφαρμάκων, επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία», Πρακτικά του συνεδρίου Αγροχημικά και Περιβάλλον, 7-8 Δεκεμβρίου 1989, Χανιά Κρήτης 1990, σσ. 176-185.
 • Νάκος Γ., «Αλληλεπιδράσεις γεωργικών φαρμάκων και εδάφους», Εισήγηση στο συνέδριο Αγροχημικά και Περιβάλλον, 7-8 Δεκεμβρίου 1989, Χανιά Κρήτης 1990, σσ. 99-110.
 • O.E.C.D. (ed.), Agricultural and Environmental Policies: opportunities for integration, Paris 1989.
 • Ramade F., Eléments decologie. Ecologie appliquée, McGraw-Hill, Paris 1982.
 • U.N.E.P. (ed.), Benefits of diversity, An incentive toward sustainable agriculture, New York 1992.
 • Τσατσαρέλης Κ.Α., «Η διαχείριση των γεωργικών μηχανημάτων στην Ελλάδα», Αγροτική, 22, 1989, σσ. 14-19.
 • Weizsaecker E.U., «Ecologize GATT! World Trade and Overexploitation», Ecology and Farming, an Interna­tional IFOAM magazine, 2/1991, σ. 8.
 • Willer H. and Yussefi M. (ed), The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends 2007, IFOAM & FiBL, Germany 2007. http://orgprints.org/10506/03/willer-yussefi-2007-world-of-organic.pdf

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ