Προσπελάσεις (Views): 5117
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Δάσος

Κεφάλαιο: Κάθετη δομή του δάσους

Κάθετη δομή του δάσους
 
Από το έδαφος μέχρι την κορυφή των πιο ψηλών δέντρων το δάσος οργανώνεται σε ορόφους βλάστησης. Έτσι διακρίνουμε:
  • τον όροφο των βρύων και μανιταριών,
  • τον όροφο των ποών και των γράστεων, δηλ. των χορτωδών φυτών,
  • τον όροφο των θάμνων,
  • τον υπόροφο των δέντρων, και
  • τον όροφο των δέντρων.


Οι δύο πρώτοι όροφοι αποτελούν την παρεδαφιαία βλάστηση ή υποβλάστηση.
Το δάσος αναπτύσσεται κατά ένα μέρος στο έδαφος και κατά ένα άλλο πάνω από το έδαφος (υπέργεια ανάπτυξη). Τα όρια του δάσους στο έδαφος καθορίζονται από το βάθος στο οποίο φθάνουν οι ρίζες των φυτών ενώ αυτά της ατμόσφαιρας καθορίζονται από το ύψος των ψηλότερων δέντρων.