Προσπελάσεις (Views): 3375
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Δάσος

Κεφάλαιο: Δάσος και Ζωοκοινότητα

Δάσος και Ζωοκοινότητα
 
Η ζωοκοινότητα του δασικού οικοσυστή­ματος συγκροτείται από το σύνολο των ζώων που ζουν σ' αυτό. Απαρτίζεται από τεράστια ποικιλία ζώων, από τα κατώτερα (πρωτόζωα) μέχρι τα ανώτερα (θηλαστικά).
Η σύνθεση της ζωοκοινότητας επηρεάζεται από τη δομή και τη σύνθεση της δασικής βλά­στησης, η οποία εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες διατροφής και διαβίωσης σ' αυτή. Επίσης, η δασική βλάστηση επηρεάζεται από τη σύνθεση της ζωοκοινότητας.
Η ζωοκοινότητα του δάσους αποτελείται από:
  • Πρωτόζωα: Είναι μονοκύτταροι οργα­νισμοί με μέγεθος μερικών μικρών μέχρι μερι­κών χιλιοστών και παίζουν ρόλο στην αποσύν­θεση των οργανικών ουσιών και στη χουμοποίηση.
  • Σκουλήκια: Παίζουν ρόλο στη χουμοποίηση, αλλά και την κατεργασία και τη μετακί­νηση του εδαφικού υλικού από τα διάφορα στρώματα του εδάφους και την ανάμιξη των ανόργανων συστατικών με τα οργανικά. Δια­κρίνονται σε δύο μεγάλες ομάδες: τους δακτυλιοσκώληκες και τους νηματοσκώληκες. Υπό κατάλληλες συνθήκες βελτιώνουν τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους (πορώδες, υδατοπερατότητα, αερισμό του εδάφους).
  • Αρθρόποδα: Είναι τα ζώα που το σώμα τους είναι αρθρωτό, όπως τα έντομα, ακάρια, αράχνες κ.λπ.
  • Πουλιά: Ελέγχουν τους πληθυσμούς εντόμων, τρωκτικών κ.λπ., από τα οποία τρέ­φονται. Επίσης, παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασπορά των σπόρων.
  • Θηλαστικά: Υπάρχουν τα φυτοφάγα, τα σαρκοφάγα και τα παμφάγα. Τα φυτοφάγα τρέφονται με φυτά και κατά συνέπεια ασκούν σημαντική επίδραση στην δασική βλάστηση. Τα σαρκοφάγα τρέφονται με φυτοφάγα ζώα και έτσι αλληλοελέγχονται και οι πληθυσμοί τους.
what makes people cheat open women that cheat with married men