Προσπελάσεις (Views): 4880
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Δάσος

Κεφάλαιο: Διασπορά και διάδοση των σπόρων

Διασπορά και διάδοση των σπόρων
 
Η διασπορά και η διάδοση των σπόρων των δασοπονικών ειδών γίνονται με διά­φορους τρόπους:
  • Με τη βοήθεια των ανέμων οι σπόροι των δασοπονικών ειδών που είναι ελαφρείς μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις. Η μετα­φορά αυτή διευκολύνεται από την κατασκευή των σπόρων, οι οποίοι φέρουν πτερύγια, τρί­χες, θυσάνους κ.λπ.
  • Οι βαρείς σπόροι των δασοπονικών ειδών είτε πέφτουν κατακόρυφα πάνω στο έδαφος, είτε μεταφέρονται με τη βοήθεια διά­φορων ζώων όπως πουλιών, σκίουρων, ποντι­κιών κ.λπ. τα οποία τρέφονται από αυτούς. Επίσης οι σπόροι των ειδών που φέρουν σαρ­κώδες περίβλημα (π.χ. αγριοκερασιά, σορβιά κ.λπ.) μεταφέρονται με τη βοήθεια των που­λιών και των θηλαστικών και διασπείρονται με την κοπριά τους.
  • Με τη βοήθεια του νερού γίνεται η μεταφορά των σπόρων κάποιων ειδών. Σ' αυτή την περίπτωση οι σπόροι είναι εφοδιασμένοι με ειδικές κατασκευές, οι οποίες διευκο­λύνουν αυτού του είδους τη μεταφορά.
Η φύτρωση των σπόρων επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως την υγρασία, τη θερμοκρασία, τον αερισμό και το φως, καθώς και από την ίδια την κατασκευή του σπόρου, το πάχος του καλύμματος, την ύπαρξη ανασταλτικών ουσιών φύτρωσης, το χρόνο ωρίμανσης του εμβρύου κ.λπ.