Προσπελάσεις (Views): 2761
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Δάσος

Κεφάλαιο: Βόσκηση ήμερων ζώων στο δάσος

Βόσκηση ήμερων ζώων στο δάσος
 
Η βόσκηση ήμερων ζώων στο δάσος απο­τελεί μια από τις σημαντικότερες ανθρωπογενείς επιδράσεις με δυσμενείς επι­πτώσεις για το δάσος. Κι αυτό γιατί τα ζώα που βόσκουν στο δάσος προκαλούν ζημιές στη βλάστηση, καταστρέφουν τη φυσική αναγέννη­ση, καταπατούν ισχυρά το έδαφος και υπο­βαθμίζουν τις φυσικές του ιδιότητες. Αυτά έχουν ως συνέπεια τη μείωση της διαπερατό­τητας, την αύξηση της επιφανειακής απορ­ροής των νερών και τη διάβρωση του εδάφους (βλ. Έδαφος).
Την μεγαλύτερη ζημιά στα δάση προξενεί η βόσκηση των γιδιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και τα άλλα ζώα, όπως τα πρόβατα και τα βοοειδή, δεν προξενούν σοβαρές ζημιές.
Για τους παραπάνω λόγους η βόσκηση αποτελεί διαταραχή για το δάσος και όταν συν­δυάζεται με άλλου είδους διαταραχή, όπως αυτή της πυρκαγιάς, το σύστημα οδηγείται σε κατάρρευση. Μεγάλες δασικές εκτάσεις μετα­τράπηκαν μετά από συνδυασμό φωτιάς και βόσκησης σε γυμνές, άγονες, βραχώδεις εκτά­σεις, χωρίς ελπίδα επανάκαμψης.