Προσπελάσεις (Views): 2971
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Δάσος

Κεφάλαιο: Προτάσεις

Προτάσεις
 
        Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των δασών, το καλοκαίρι του 2007, το WWF-Ελλάς έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα για την προστασία των δασών, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και προστασίας, προτάσεις δασικής πολιτικής και πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος κατατέθηκε (WWF 2008) μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη βελτίωση του συστήματος προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές και τέθηκε σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και την κοινωνία των πολιτών. Η πρόταση αναλύεται σε επιμέρους μέτρα τα οποία συνοψίζονται παρακάτω:
 
Α. Στο επίπεδο της δασικής διαχείρισης και της πρόληψης, προτείνονται:
 • Η διαμόρφωση ενός νέου πρότυπου δασικής διαχείρισης µε ενίσχυση της έρευνας για την ανάπτυξη διαχειριστικών πρακτικών και αλλαγή των προδιαγραφών για τις διαχειριστικές μελέτες, με αναδιατύπωση και εκσυγχρονισµό των προδιαγραφών για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, με σύνταξη δασικών απογραφών ανά πενταετία οι οποίες μέσω του διαδικτύου θα είναι προσβάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, με ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τοµέα στα χερσαία οικοσυστήματα ώστε να μειώνεται η βιοµάζα και να απομακρύνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών.
 • Η αναβάθμιση των δασικών αρχών µε την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της ∆ασικής Υπηρεσίας καθώς και την ίδρυση σώµατος φύλαξης της υπαίθρου.
 • Η βελτίωση της διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών με τον εξορθολογισµό της δοµής και της λειτουργίας αλλά και οικονομική ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
 • Η προτεραιότητα στη χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης και ο έλεγχος της υλοποίησης των μέτρων αυτών.
 • Η υλοποίηση ετήσιων κύκλων ενημέρωσης του κοινού, ιδιαίτερα των αγροτικών και περιαστικών περιοχών, και η διοργάνωση εθνικού σχεδίου εκπαίδευσης και ετήσιων κύκλων ασκήσεων των κατοίκων.
 • Η προώθηση του εθελοντισμού και η εκπαίδευση για συμμετοχή σε δραστηριότητες φύλαξης και πρόληψης των πυρκαγιών.
 • Η σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε ΟΤΑ, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
 
 
Β. Στο επίπεδο προετοιμασίας της καταστολής και της καταστολής, προτείνονται:
 • Η αναδιάταξη της δομής του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου νέου κλάδου µε κύριο αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές.
 • Η αξιοποίηση της εθελοντικής συμμετοχής στη δασοπυρόσβεση, µε τη δημιουργία συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των εθελοντικών ομάδων από την ΓΓΠΠ, την οργάνωση του συστήματος εκπαίδευσης των εθελοντών από το ΠΣ και ένταξή τους σε κοινές ασκήσεις µε τους υπόλοιπους φορείς, καθώς και την οργάνωση συστήματος παροχής υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εφοδίων στις εθελοντικές ομάδες.
 • Η αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης των στελεχών και του μόνιμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στα ζητήματα της οικολογίας και της καταστολής δασικών πυρκαγιών.
 • Η αναθεώρηση του συστήματος πρόσληψης εποχικών πυροσβεστών, όσον αφορά τα προσόντα, την εκπαίδευση και τη διάρκεια εµπλοκής τους.
 • Η ανακατανομή των μέσων και του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος µε στόχο την καλύτερη ικανότητα επέµβασης.
 • Η ενδυνάμωση της συνεργασίας και του συντονισµού των εµπλεκόµενων φορέων, με τον από κοινού στρατηγικό σχεδιασµό της αντιπυρικής περιόδου και με ουσιαστική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
 • Η δημιουργία γραφείων δασικών πυρκαγιών στα δασαρχεία µε αρµοδιότητα τον αντιπυρικό σχεδιασµό και την τεχνική και επιστημονική στήριξη και συνεργασία µε το Πυροσβεστικό Σώμα.
 • Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής παρουσίας του Δασάρχη ή εκπροσώπου του στο συντονισµό της καταστολής, µε οριοθετηµένες και σαφείς συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
 • Η υπηρεσιακή «θωράκιση» του συντονιστή της πυρκαγιάς από εξωτερικές και άσχετες παρεµβάσεις.
 • Σχετικά με τις επιχειρησιακές προτεραιότητες για την καταστολή: (α) Προτεραιότητα στη χρήση πεζοπόρων τµηµάτων µε εκπαίδευση για άµεση προσβολή και χειρισµό βλάστησης στο ΠΣ και λειτουργία τους κατά τα πρότυπα του επιτυχημένου αλλά βραχύβιου παραδείγματος των αεροµεταφερόµενων πεζοπόρων τµηµάτων («δασοκοµάντος») του Νόµου 1845/89. (β) Μετατόπιση της σηµασίας των εναέριων μέσων από κυρίαρχη σε υποστηρικτική προς την επιχείρηση των πεζοπόρων τμημάτων. (γ) Ουσιαστική αξιοποίηση των τοπικών οµάδων εθελοντών στην καταστολή.
 • Η ενίσχυση των δυνάμεων του ΠΣ από τον στρατό από τις εθελοντικές οµάδες και τους ΟΤΑ για τη φύλαξη των καµένων εκτάσεων από τις αναζωπυρώσεις.
 
 
Γ. Στο επίπεδο της αποκατάστασης, προτείνονται: 
 • Η συνεχής παρακολούθηση των χρήσεων γης και της οικολογικής εξέλιξης των καµένων εκτάσεων µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπισκόπισης.
 • Η ενεργοποίηση του «σώµατος υπαίθρου», µε στόχο την προφύλαξη των καµένων και αναδασωτέων εκτάσεων από δυσµενείς αλλαγές χρήσεων γης.
 • Η ρύθµιση δραστηριοτήτων σε καµένες δασικές περιοχές και παροχή οικονοµικών κινήτρων και αντισταθµιστικών µέτρων για όσους ζηµιώνονται από τα µέτρα αποκατάστασης (π.χ. βοσκοί).
 • Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και υποδοµών για την αποτελεσµατική και επιστηµονικά ορθή αποκατάσταση με: (α) την ενίσχυση της εφαρµοσµένης έρευνας για την ανάπτυξη κατάλληλου αναπαραγωγικού υλικού και κατάλληλων µεθοδολογιών αποκατάστασης, (β) τον στρατηγικό σχεδιασµό για τη δηµιουργία αναπαραγωγικού υλικού, (γ) τη συνεχή επιστηµονική παρακολούθηση των περιοχών υπό αποκατάσταση και (δ) τη θεσµική και διοικητική θωράκιση των υπεύθυνων που αναλαµβάνουν το σχεδιασµό της αποκατάστασης και την περιφρούρηση των καµένων περιοχών.