Προσπελάσεις (Views): 3285
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Δάσος

Κεφάλαιο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Bryant D., Nielsen D., Tangley L., The Last Frontier Forests: Ecosystems & Economies on the Edge, World Resources Institute – W.C.M.C. – W.W.F., 1997.
 • Cade A., Science for Survival - Plants & Rainforests in the classroom, W.W.F. - U.K., 1988.
 • Clipro: Flore et faune de la forêt, Comité de liaison pour la protection de l’environnement (éd.), Paris 1987.
 • Cipro: Environnement bois, Comité de liaison pour la protection de l’environnement (éd.), Paris 1983.
 • Dudley N., Phillips A., Forests and Protected Areas: Guidance on the use of the IUCN protected area management categories, W.C.P.A., I.U.C.N., 2006.
 • Ελληνικά Δάση, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ε.Τ.Β.Α., Αθήνα 1989.
 • FAO, Global Forest Resources Assessment 2005: Progress towards sustainable forest management, FAO, Rome 2006.
 • FAO, State of the World’s Forests 2007, FAO, Rome 2007.
 • Φλογαΐτη Ε., Οικολογία, Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Αθήνα 1988.
 • Φλογαΐτη Ε., «Η έννοια του περιβάλλοντος. Προβλήματα του περιβάλλοντος», Εγχειρίδιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΥΠ.Ε.Π.Θ. - U.N.E.S.C.O., Αθήνα 1992, σσ. 4-11.
 • Φλογαΐτη Ε., Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, Εγχειρίδιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΥΠ.Ε.Π.Θ. - U.N.E.S.C.O., Αθήνα 1992, σσ. 169-190.
 • Initiation a l’environnement naturel, une methodologie, l’enfant et la nature, Office National des forêts (éd.), Paris 1989.
 • Lean G./Hinrischen D./Markham A., Atlas of the Environment, Arrow books - W.W.F., London 1990.
 • Mertziou L., «Greek Forests», Dudley N. (ed.) Forests in Trouble: A Review of the Status of Temperate Forests Worldwide, W.W.F., Gland 1992, σσ. 229-230.
 • Μοδινός Μ., Πού βαδίζει ο κόσμος; Ο πλανήτης Γη και η παγκοσμιότητα της οικολογικής κρίσης, Τρο­χαλία, Αθήνα 1992.
 • Ντάφης Σ., Δασική Οικολογία, Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσ/νίκη 1986.
 • Ντάφης Σ., «Αειφορική διαχείριση», Αμφίβιον, 7, ΕΚΒΥ, Θεσ/νίκη Μάιος - Ιούνιος 1994.
 • Το Δάσος- Ο άγνωστος ευεργέτης, Ε.Ε.Π.Ε.Ε. - Εθνική Τράπεζα, Αθήνα 1987.
 • Panda, «Nos Forêts», oct. - dec, W.W.F. Belgium, Bruxelles 1986.
 • Ramade F., Les catastrophes écologiques, McGraw-Hill, Paris 1987.
 • Rowell, A., Moore, P.F., Global Review of Global Fires, W.W.F. – I.U.C.N., 2000.
 • Sheeham K./Waldner M., Earth Child, Council oak books Tulsa, Oklahoma U.S.A. 1991.
 • Whitmore, T.C., An Introduction to Tropical Rain Forests, Oxford University Press, NY 1998.
 • WWF, Forest fires in the Mediterranean: a burning issue, WWF, 2003.
 • WWF, ΑΠΘ, Οικολογικός Απολογισμός των Καταστροφικών Πυρκαγιών του Αυγούστου 2007 στην Πελοπόννησο, WWF, Αθήνα 2007.
 • WWF, Ένα βιώσιμο μέλλον για τα δάση της Ελλάδας: Πρόταση για ουσιαστική βελτίωση του συστήματος προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές, WWF, Αθήνα 2008. 
 • Ζαλαώρας Ν., Το Δάσος, Στοχαστής, Αθήνα 1991.
 • Ζάχαρης Α. Τα Δάση μας: Η αξία του δάσους – Οι πυρκαγιές, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, 2007. http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/DASIKA/Forests/EXOFILLO.htm
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ