Προσπελάσεις (Views): 2641
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Έδαφος

Κεφάλαιο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
 • Allen R., How to Save the World, Kogan Page, London 1980.
 • Αλμπάνης Τρ., «Τα φυτοφάρμακα και οι επιπτώσεις από τη χρήση τους», Νέα Οικολογία 43, 1988,26-35.
 • Ανδρουλιδάκης Σ., Παπαδοπούλου-Ανδρουλιδάκη Ν., Τζιβανόπουλος Κ., Στοιχεία Εδαφολογίας και Γεωργικών Μηχανημάτων (Διδακτικό εγχειρίδιο Α' Τάξης Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκεί­ου), Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 1981.
 • Βαλκανάς Γ., Οικολογία, Παπαζήση, Αθήνα 1985.
 • Βασάλα Π., Η διάβρωση του εδάφους ως παράδειγμα διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαί­δευση (Διδακτορική διατριβή), Πανεπιστήμιο Αθηνών 1994.
 • Bridges E. M., World Soils, Cambridge University Press, London 1978.
 • Cummings B. J., Dam the rivers, damn the people. Development and Resistance in Amazonian Brazil, Earthscan & W.W.F., London 1990
 • Day M., Day S., Meyer I., Looking at Landforms, Nelson, Edinburgh 1987.
 • Δερμιτζάκης Μ., Λέκκας Σ., Διερευνώντας τη Γη. Εισαγωγή στη Γενική Γεωλογία, Εκδόσεις Πανεπι­στημίου Αθηνών, Αθήνα 1986.
 • Duchaufour P., Pedologie, Masson, Paris 1984.
 • Eswaran H., Lal R., Reich P.F., Land Degradation: An Overview, Responses to Land Degradation. Proc. 2nd. International Conference on Land Degradation and Desertification, Oxford Press, New Delhi 2001.
 • European Environment Agency, Europe's Environment: The Third Assessment, EEA, Copenhagen 2003.
 • European Environment Agency, UNEP, Down to earth: Soil degradation and sustainable development in Europe, EEA, Copenhagen 2000.
 • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα, 10, σσ. 378-384.
 • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα,22, σσ. 105-111.
 • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα, 49, σσ. 7-14.
 • Ευτυχίδης Γ., «Η διάβρωση στον ελληνικό χώρο», Η Νέα Οικολογία 36, 1987, 42-45.
 • Φλογαΐτη Ε., Οικολογία, Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Αθήνα 1988.
 • Gobin A., Jones R., Kirkby M., Kosmas C., Assessment and Reporting on Soil Erosion: Background and Workshop Report, EEA, Copenhagen 2003.
 • Grimm M., Jones R., Montanarella L., Soil Erosion Risk in Europe, European Soil Bureau Institute for Environment and Sustainability JRC Ispra, 2002.
 • Γιάσογλου Ν. Ι., Μαθήματα Γεωργικής Χημείας (Εδαφολογία). Τόμος Ι: Περιγραφή του εδαφικού συστήματος, Αθήνα 1986.
 • Γιάσογλου, Ν. Ι., Μαθήματα Γεωργικής Χημείας (Εδαφολογία). Τόμος II: Δυναμική και γονιμότης του εδαφικού συστήματος, Αθήνα 1986.
 • Hilgard E.W., Soils, McMillan Co., New York 1914.
 • Κωτούλας Δ. (Επιμελητής έκδοσης), Τα Ελληνικά Δάση, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ε.Τ.Β.Α., Αθήνα 1989.
 • Μοδινός Μ., Από την Εδέμ στο Καθαρτήριο. Η Γεωγραφία της υπανάπτυξης, Εξάντας, Αθήνα 1988.
 • Ο.Ο.Σ.Α., Η Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ελλάδα (μτφση Ι. Κουβόπουλος), Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αθήνα 1983.
 • Παντής Γ., «Η ερημοποίηση στα νησιά του Αιγαίου», Η Νέα Οικολογία 37, 1988, 48-49.
 • Postel S., «Arrêter la dégradation des sols», Brown, L. R. (Ed), L'efar de la Planète, Economica, Paris 1989, σσ. 33-64.
 • Ψαριανός Π., Επίτομος Φυσική Γεωγραφία, Αθήνα 1969.
 • Ramade F., Ecologie des ressources naturelles, Masson, Paris 1981.
 • Ramann E., Bodenkunde - Verlag, Julius Springer, Berlin 1911.
 • Richards B., Introduction to the Soil Ecosystem, Longman, London 1978.
 • Scherr S., Soil Degradation: A Threat to Developing-Countries Food Security by 2020?, International Food Policy Research Institute, Washington 1999.
 • Schizas Y., «Soil erosion in Greece», Youth and Environment 2 (1 -2), 1988, 15-1 7.
 • Τρούμπης Α., Φλογαΐτη Ε., Το δάσος: Ο άγνωστος ευεργέτης, Τρούμπης, Γ. (Επιμελητής έκδοσης). Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, Αθήνα 1987.
 • UNEP, Global Environment Outlook: environment for development (GEO-4), UNEP 2007.
 • Van Lynden G.W.J., Oldeman L.R., The Assessment of the Status of Human-Induced Soil Degradation in South and Southeast Asia, ISRIC, Wangeningen, 1997.
 • White R. E., Introduction to the Principles and Practice of Soil Science, Blackwell Scientific Publications London 1979.
 • W.W.F., Resources, Soil (Wallchart), W.W.F., U.K. 1984.
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ