Προσπελάσεις (Views): 3240
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αέρας

Κεφάλαιο: Οξείδια του αζώτου

Οξείδια του αζώτου (NOx)
 
Παράγονται κυρίως από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης (αυτοκίνητα) και από τις καύσεις των βιομηχανιών. Το οξυγόνο του αέρα ενώνεται με το άζωτο λόγω υψηλών θερμοκρασιών και σχηματίζει οξείδια του αζώτου (NOx). Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) είναι άχρωμο και άοσμο, ενώ το διοξείδιο (ΝO2) είναι καστανοκίτρινο και δριμείας οσμής. Το διοξείδιο του αζώτου όταν βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις δίνει το χαρακτηριστικό αυτό χρώμα στον ουρανό των αστικών περιοχών. Πρόκειται για έναν ρύπο που παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της όξινης βροχής. Σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στους ανθρώπους και τη βλάστηση. Ιδιαίτερα στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές ασθένειες, ενώ στους ασθματικούς δυσκολία στην αναπνοή.
Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/30/ΕΚ (ΠΥΣ 34/30.5.2002, ΦΕΚ 125/Α/5.6.02) η ωριαία οριακή τιμή του NO2 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας είναι 200 μg/m3 των οποίων δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος. Η ετήσια οριακή τιμή του NO2 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας είναι 40 μg/m3. Αντίστοιχα η ετήσια οριακή τιμή των NOx για την προστασία της βλάστησης είναι 30 μg/m3. Το όριο συναγερμού του NO2 είναι 400 μg/m3 μετρούμενα επί τρεις συνεχείς ώρες.
Τόσο για το μονοξείδιο του αζώτου (Σχήμα 8) όσο και για το διοξείδιο του αζώτου (Σχήμα 9.1) στην Αθήνα, υπάρχει τάση σταθεροποίησης ή μικρής μείωσης των τιμών τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα όμως το NO2 παρουσίασε  υπερβάσεις της ενδεικτικής μέσης ετήσιας τιμής το 2006 και αν δεν μειωθούν οι τιμές τότε θα υπάρξει υπέρβαση και των ορίων που θα ισχύσουν από 1-1-2010 βάσει της νέας οδηγίας (ΥΠΕΧΩΔΕ 2007). Στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται επίσης μείωση και σταθεροποίηση των εκπομπών NO2 (Σχήμα 9.2 - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2004).
 

Σχήμα 8
Διαχρονική εξέλιξη ρύπανσης από το μονοξείδιο του αζώτου σε πέντε σταθμούς μέτρησης στην Αθήνα (1984-2005)
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 2006.


 
Σχήμα 9.1
Διαχρονική εξέλιξη ρύπανσης από το διοξείδιο του αζώτου σε πέντε σταθμούς μέτρησης στην Αθήνα (1984-2005)
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 2006.
 
Σχήμα 9.2
Διαχρονική εξέλιξη ρύπανσης από το διοξείδιο του αζώτου σε οκτώ σταθμούς μέτρησης στη Θεσ/νίκη (1990-2003)
Πηγή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2004.