Προσπελάσεις (Views): 2704
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αέρας

Κεφάλαιο: Πηγές ρύπανσης

Πηγές ρύπανσης

Οι κυριότερες πήγες ρύπανσης είναι η βιομηχανία, οι μεταφορές και οι κεντρικές θερμάνσεις. Στους Πίνακες 4 και 5 παρουσιάζονται σχετικά δεδομένα για ορισμένους από τους κυριότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (των 27). Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, φαίνεται ότι οι μεταφορές είναι κατά βάση υπεύθυνες τόσο για τις εκπομπές τόσο μονοξειδίου του άνθρακα όσο και οξειδίων του αζώτου. Οι μονάδες παραγωγής ενέργειας (παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και παραγωγή θέρμανσης) ευθύνονται κυρίως για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου αλλά, σε μικρότερο βαθμό, και οξειδίων του αζώτου. Η λοιπές βιομηχανίες αποτελούν πάντα μια από τις κυριότερες πηγές και των τριών ρύπων.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η βιομηχανική δραστηριότητα διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην ατμοσφαιρική ρύπανση σε σχέση με την Ελλάδα. Η παραγωγή ενέργειας ευθύνεται για το 65% των εκπεμπόμενων ποσοτήτων διοξειδίου του θείου. Εντούτοις, οι μεταφορές είναι, κι εδώ, ο κυριότερος τομέας παραγωγής οξειδίων του αζώτου και μονοξειδίου του άνθρακα.
 
Πίνακας 4
Εκπομπές SO2, NOx και CO στην Ελλάδα ανά τομέα για το 2005 (τόνοι)
 
Τομέας
SO2
 
NOx
 
CO
 
Μονάδες παραγωγής ενέργειας
420.040
77%
92.350
28%
49.720
5%
Βιομηχανία
65.050
12%
22.380
7%
33.050
3%
Μεταφορές
29.501
5%
205.990
62%
777.380
72%
Γεωργία
0
0%
1.360
0%
31.700
3%
Απόβλητα
0
0%
0
0%
0
0%
Διαφεύγουσες εκπομπές
7.390
1%
410
0%
220
0%
Άλλα
22.250
4%
9.100
3%
182.580
17%
ΣΥΝΟΛΟ
544.231
 
331.590
 
1.074.650
 
 
Πίνακας 5
Εκπομπές SO2, NOx και CO στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ανά τομέα για το 2005 (τόνοι)
 
Τομέας
SO2
 
NOx
 
CO
 
Μονάδες παραγωγής ενέργειας
5.260.784
65%
2.418.929
22%
628.701
2%
Βιομηχανία
1.588.260
19%
1.829.527
16%
6.383.323
20%
Μεταφορές
370.302
5%
5.960.845
53%
14.063.324
44%
Γεωργία
267
0%
181.628
2%
136.993
0%
Απόβλητα
6.304
0%
29.792
0%
1.453.961
5%
Διαφεύγουσες εκπομπές
210.609
3%
28.294
0%
109.895
0%
Άλλα
710.971
9%
781.728
7%
9.069.733
28%
ΣΥΝΟΛΟ
8.147.497
 
11.230.743
 
31.845.930