Προσπελάσεις (Views): 3315
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Αέρας

Κεφάλαιο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
 • Αθανασίου Κ., «Για τον αμίαντο στον αέρα και στο πόσιμο νερό», Νέα Οικολογία, Μάιος 1991.
 • Αναλυτής Β. (2003), Αμίαντος: ο μεγάλος εχθρός, E-Telescope 2003 (http://www.e-telescope.gr/gr/cat04/art04_030601.htm).
 • Βαλαβανίδης Θ., «Ο μόλυβδος προσβάλλει ειδικά τα παιδιά», Οικολογία και Περιβάλλον, τ. 8, Μάιος - Ιούνιος 1983.
 • Blunden J., «Η επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον», Άνθρωπος και Περιβάλλον, Open University - Κουτσουμπός, Αθήνα 1988.
 • Βούγιας Σ., Μοντέλα προβλέψεως κυκλοφοριακού θορύβου και συγκεντρώσεως μονοξειδίου του άνθρακα. Προσδιορισμός της «Χωρητικότητας Περιβάλλοντος» οδών Θεσσαλονίκης, Διδακτορι­κή Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1984.
 • Cofala J., Amann M., Mechler R., Scenarios of World Anthropogenic Emissions of Air Pollutants and Methane up to 2030, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria 2005. (http://www.iiasa.ac.at/rains/global_emiss/global_emiss.html) .
 • Colls J., Air Pollution, SPON Press - Taylor & Francis Group, 2004.
 • Γεντεκάκης Ι.Β., Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Επιπτώσεις, Έλεγχος και Εναλλακτικές Τεχνολογίες, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.
 • Environmental Protection Agency (ed.), Meeting the Environmental Challenge, U.S.A. 1990.
 • Faucheux S., Nôel J.-F., Οι μεγάλες απειλές για το περιβάλλον, επιμ. Γ. Χατζήκωνσταντίνου, Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1993.
 • Firor J., Η ατμόσφαιρα αλλάζει. Μια παγκόσμια πρόκληση, Κωσταράκης, Αθήνα 1992.
 • Gribbin J., Το όζον και η ανθρώπινη απειλή, Ωρόρα, Αθήνα 1988.
 • Gribbin J., Kelly M., Winds of Change, Headway-Hodder and Stoughton, 1989.
 • Harrison R. M. (ed), Pollution: Causes, Effects and Control, Royal Society of Chemistry, T. Graham House, Cambridge 1990.
 • Jacobson M.Z., Atmospheric Pollution: History, Science, and Regulation, Cambridge University Press 2002.
 • Lean G., Hinrichsen D., Markham A. (eds), Atlas of the Environment, Arrow Books - W.W.F., London 1990.
 • Μελάς Δ., Αλεξανδροπούλου Α., Αμοιρίδης Β., Κακαρίδου Μ., Σουλακέλλης Ν., Ατμοσφαιρική Ρύπανση, ΥΠΕΠΘ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΠΕΑΕΚ Ι, Αθήνα 2000.
 • Myers N. (ed), The Gaia Atlas of Planet Management, Pan Books, London 1985.
 • Νικολάου Κ., Η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη, Οργανισμός Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1988.
 • ΟΙΚΟ της Καθημερινής, 13-5-06 (http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_13/05/2006_1285726).
 • Park C. C, Acid Rain: Rhetoric and Reality, Ronthedge, London 1990.
 • Πελεκάση Κ., Σκούρτος Π., Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα, Παπαζήσης – W.W.F., Αθήνα 1992.
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2003: Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Θεσσαλονίκη 2004.
 • Π.Ε.Ρ.Π.Α., Τεχνική Έκθεση, τ. 1: Οι Πληροφορίες Βάσης, τ. 2: Οι Πηγές Ρύπανσης, τ. 3: Οι Πρωτο­γενείς Ρύποι, τ. 4: Οι Φωτοχημικοί Ρύποι, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αθήνα 1989.
 • Ramade F., Elements d'ecologie. Ecologie appliquée, McGraw-Hill, Paris 1982.
 • Smith S.J., Conception E., Andres R., Lurz J., Historical Sulfur Dioxide Emissions 1850-2000: Methods and Results, Pacific Northwest National Laboratory, US Department of Energy, Maryland 2004.
 • Σπυρόπουλος Ν., «Εισαγωγή στη ρύπανση της ατμόσφαιρας», Ρύπανση και προστασία του περι­βάλλοντος, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Αθήνα 1982.
 • UNEP, Global Environment Outlook: environment for development (GEO-4), UNEP 2007.
 • WHO-Europe, Air Quality Guidelines: Global Update 2005. Particulate Matter, Ozone, Nitrogen Dioxide and Sulfur Dioxide, WHO, Copenhagen 2006.
 • World Meteorological Organization, Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006, NOAA-NASA-UNEP-WMO-EC 2007. (http://www.esrl.noaa.gov/csd/assessments/2006/report.html) .
 • ΥΠΕΧΩΔΕ, Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην Αθήνα: Έκθεση 2005. ΥΠΕΧΩΔΕ, Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση ΕΑΡΘ, Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας, Αθήνα 2006.
 • ΥΠΕΧΩΔΕ, Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην Αθήνα: Έκθεση 2006. ΥΠΕΧΩΔΕ, Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση ΕΑΡΘ, Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας, Αθήνα 2007.
 • Ψωμάς Σ., Η καταστροφή του Όζοντος, Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, Αθήνα 1993.
 
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ