Προσπελάσεις (Views): 2530
Πακέτο: Α. ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα: Απειλούμενα είδη

Κεφάλαιο: Γονίδια, είδη και οικοσυστήματα

Γονίδια, είδη και οικοσυστήματα
 
Μια ομάδα οργανισμών με παρόμοια μορφολογικά και ηθολογικά χαρακτηριστικά, που μπορούν να ζευγαρώσουν μεταξύ τους και να δώσουν γόνιμους απογόνους, θεωρούμε ότι ανήκουν στο ίδιο είδος. Όλα τα παραπάνω γνωρίσματα είναι αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, ομοιοτήτων και συμβατότητας στο γενετικό τους υλικό (γονίδια).
Γονίδια αποκαλούμε το βιοχημικό υλικό που μεταβιβάζουν οι γονείς στους απογόνους τους και που καθορίζει μεγάλο μέρος των χαρακτηριστικών τους (κυρίως φυσικών και βιοχημικών).
Αν και τα περισσότερα γονίδια είναι όμοια στους γονείς και τους απογόνους, ωστόσο υπάρχουν μηχανισμοί χάρη στους οποίους δημιουργούνται μικροπαραλλαγές στο γενετικό υλικό. Οι παραλλαγές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος τους και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ύπαρξης και αξιοποίησης αυτών των παραλλαγών είναι η δημιουργία των καλλιεργήσιμων φυτικών ειδών και των κατοικίδιων ζώων.
Τα άτομα ενός είδους που ζουν σε μια περιοχή συγκροτούν έναν πληθυσμό και οι πληθυσμοί των διάφορων ειδών σχηματίζουν κοινότητες (ζώων, φυτών και μικροοργανισμών). Οι κοινότητες αυτές μαζί με τα μη ζωντανά στοιχεία του χώρου, δηλ. τα αβιοτικά στοιχεία (αέρας, νερό, έδαφος), αλληλεπιδρούν και απαρτίζουν τα οικοσυστήματα. Οι αλληλεξαρτήσεις που υφίστανται μέσα σ’ ένα οικοσύστημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και είναι πρακτικά αδύνατον να αναλυθούν.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι συντηρούν τις οικολογικές διεργασίες που επιτρέπουν τη διατήρηση της ζωής, όπως τη ροή της ενέργειας, τον κύκλο του νερού, το σχηματισμό του εδάφους και τους κύκλους των θρεπτικών ουσιών.