Στόχοι Εφαρμογής

Στόχοι της παρούσας εφαρμογής, σύμφωνα με τις κατηγορίες στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είναι:

Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί, ότι οι ομάδες αυτές στόχων δεν ταυτίζονται απόλυτα με τις ομώνυμες ενότητες στο παρόν πρόγραμμα. Έτσι, κάποιοι στόχοι που περιλαμβάνονται στην κατηγορία "Γνώση", μπορεί να καλύπτονται από υλικό που βρίσκεται στην ενότητα "Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση" ή να επιδιώκεται να κατακτηθούν μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, κ.ο.κ.

 

 

 

 

 

 

Ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση

.............οι μαθητές:

 • Να κατανοήσουν ότι σε πολλές περιοχές του πλανήτη οι άνθρωποι λιμοκτονούν και πως καθημερινά, χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν από την πείνα
 • Να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο πρόβλημα της πείνας και να εμπλακούν συναισθηματικά με αυτό
 • Να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί για την επιβίωσή τους, τόσο στον τρίτο κόσμο όσο και στις υπόλοιπες χώρες
 • Να αντιληφθούν την οξύτητα και την πολυπλοκότητα του προβλήματος της πείνας
 • Να διαπιστώσουν τις διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα παγκοσμίως και τις επιπτώσεις του στο μέλλον της ανθρωπότητας
 • Να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης στις φτωχές χώρες και πόσο άμεσα απαιτείται η δράση μας
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι η υγεία, η μόρφωση και η σωστή διατροφή τροφή δεν είναι δεδομένα για όλα τα παιδιά του κόσμου

επόμενος στόχος ..... 

 

 

 

 

 

 

Γνώση

.............οι μαθητές:

 • Να γνωρίσουν την έννοια της αειφορίας και το γιατί η εξάλειψη της πείνας είναι απαραίτητη προϋπόθεσή της
 • Να γνωρίσουν τα αίτια του προβλήματος της πείνας όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία
 • Να εντοπίσουν περαιτέρω πιθανά αίτια του προβλήματος της πείνας
 • Να προσδιορίσουν τις έννοιες αναπτυσσόμενη και ανεπτυγμένη χώρα και να γνωρίζουν πώς κατανέμονται αυτές γεωγραφικά
 • Να καταγράψουν τις επιπτώσεις της πείνας στα παιδιά του τρίτου κόσμου
 • Να κατανοήσουν την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων από τον γεωργό στον καταναλωτή και να συνδέσουν τη λειτουργία της αγοράς με το ζήτημα της πείνας
 • Να συσχετίσουν το πρόβλημα της πείνας με την οικονομική ανισότητα
 • Να συνδέσουν το καταναλωτικό πρότυπο της σύγχρονης εποχής με την κατανάλωση ενέργειας, τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά προβλήματα
 • Να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ της αύξησης του πληθυσμού, της εξάντλησης των φυσικών πόρων, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανισότητας σε πλανητικό επίπεδο

επόμενος στόχος ....

 

 

 

 

 

 

Στάσεις & Αξίες

.............οι μαθητές:

 • Να αναπτύξουν αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι για πολλά από τα προϊόντα που απολαμβάνουν έχουν μοχθήσει φτωχοί άνθρωποι, ακόμα και παιδιά σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της υγείας, της μόρφωσης και της σωστής διατροφής στην ανθρώπινη ζωή
 • Να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη και τη δύναμη που φέρει ο καθένας μας ως πολίτης και καταναλωτής
 • Να συγκρίνουν τις ζωές τους με τις ζωές άλλων ανθρώπων σε άλλα μέρη της γης
 • Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους στην αντιμετώπιση των τοπικών κοινωνικών προβλημάτων και να προτείνουν λύσεις
 • Να συγκρίνουν ως λύσεις την φιλανθρωπική βοήθεια και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών του τρίτου κόσμου και να διαπιστώσουν την βιωσιμότητα της κάθε μίας
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι η επιβίωση της ανθρωπότητας εξαρτάται από την εξάλειψη των ανισοτήτων
 • Να γνωρίσουν ένα φάσμα αξιών που σχετίζονται με το ζήτημα της πείνας όπως: Φιλανθρωπία, Αλληλεγγύη, Συμπόνια, Μοίρασμα, Ανισότητα, Εκμετάλλευση, Απληστία
 • Να αναλάβουν τις προσωπικές τους ευθύνες στην κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας αειφόρου κοινωνίας επανεξετάζοντας τη δική τους στάση.

επόμενος στόχος ....

 

 

 

 

 

 

Ικανότητες & Δεξιότητες

.............οι μαθητές:

 • Να αναπτύξουν τις δεξιότητες του διαλόγου και της συνεργασίας με τους συμμαθητές τους
 • Να εξασκηθούν στην επεξεργασία κειμένου, εικόνας και βίντεο, με σκοπό την συλλογή στοιχείων
 • Να εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά για κάθε απαιτούμενη εργασία πχ επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό κατασκευής εννοιολογικού χάρτη, λογισμικό παρουσίασης κλπ
 • Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης
 • Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη
 • Να ενισχύσουν την γλωσσική, αισθητική και μουσική τους έκφραση
 • Να συγκρίνουν την ενεργειακή κατανομή στις διάφορες χώρες του κόσμου
 • Να μάθουν να διακρίνουν τους διαφορετικούς πολιτισμούς, τον τρόπο ζωής και τις διαφορετικές αντιλήψεις των άλλων ανθρώπων.
 • Να πλουτίσουν τις αισθητικές τους εμπειρίες με στοιχεία από τις ξένες κουλτούρες και να τις εκφράσουν με ζωγραφικά έργα
 • Να αποκτήσουν καλύτερη γνώση του εαυτού τους (αυτογνωσία) και της συγκριτικής θέσης τους στον κόσμο
 • Να μορφώσουν άποψη για τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν καλύτερα
 • Να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους

τελευταίος στόχος .......

 

 

 

 

 

 

Δράσεις

.............οι μαθητές:

 • Να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τους συμμαθητές και συνομηλίκους τους για το πρόβλημα της πείνας
 • Να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τους γονείς και συγγενείς τους για το πρόβλημα της πείνας
 • Να καταγράψουν τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή τους
 • Να προγραμματίσουν και να αναλάβουν δράσεις σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
 • Να συμμετέχουν στη δράση διεθνών οργανισμών