Δραστηριότητες

Στην ενότητα αυτή, περιέχονται 60 δραστηριότητες σχετικές με το ζήτημα της Πείνας στον Κόσμο. Μέσα από αυτές, οι μαθητές μπορούν με ενεργητικό τρόπο να ευαισθητοποιηθούν, να εμπεδώσουν γνώσεις και δεξιότητες, να διαμορφώσουν αξίες και να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι δραστηριότητες εκτείνονται σε όλο το εύρος των οκτώ ειδών νοημοσύνης που αναφέρει ο Gardner, ώστε να καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία τρόπων μάθησης και να αγκαλιάζουν όλους τους μαθητές. Κεντρικό ρόλο κρατούν στις περισσότερες των περιπτώσεων οι νέες τεχνολογίες, με την πεποίθηση ότι θα διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών και θα προκαλέσουν τη συμμετοχή τους.

 

 

 

 

 

 

 

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού, οι δραστηριότητες διακρίνονται ως προς τον κύριο σκοπό που εξυπηρετούν σε σχέση με το πρόβλημα της πείνας σε:

Σκοπός Δραστηριότητα
Ευαισθητοποίηση 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 40, 42, 46, 48, 51, 60
Γνώση 2, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 51, 57, 58, 60.
Δεξιότητες 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60
Αξίες - Στάσεις 1, 8, 9, 15, 26, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 51, 52, 60
Δράση 3, 4, 7, 15, 17, 19, 21, 41, 53.

 

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε έναν ακόμη πίνακα [12] με τα 8 είδη νοημοσύνης του Gardner και το τι σημαίνουν στην πράξη, προτείνοντας ορισμένες δραστηριότητες που θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στο κάθε είδος, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μπορεί να επιλέξει τις κατάλληλες δραστηριότητες για τους μαθητές του.

 

η Νοημοσύνη μου είναι... μου αρέσει να... μπορώ να... μαθαίνω καλύτερα όταν...

 

Λεκτική - Ακουστική

Δραστηριότητες 1, 2, 3, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 35, 38, 40, 42, 46, 47, 52, 57, 60

διαβάζω

διηγούμαι ιστορίες

γράφω

απομνημονεύω ημερομηνίες & ονόματα

χρησιμοποιώ τις λέξεις ποικιλοτρόπως

διαβάζω

ακούω

μιλάω

 

Λογικό - Μαθηματική

Δραστηριότητες 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 60

σκέπτομαι

πειραματίζομαι

συσχετίζω

δουλεύω με αριθμούς

λύνω προβλήματα

εκτελώ λογικούς συλλογισμούς

κάνω πειράματα

εργάζομαι με αφηρημένες έννοιες, σχήματα, συσχετισμούς

κατηγοριοποιώ

ταξινομώ

Οπτική - Χωρική

Δραστηριότητες 2, 5, 6, 11, 19, 22, 32, 37, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60

σχεδιάζω

ζωγραφίζω

παρακολουθώ ταινίες

κοιτάζω φωτογραφίες

αισθάνομαι αλλαγές στο περιβάλλον

φαντάζομαι

επιλύω παζλ και λαβύρινθους

διαβάζω χάρτες

προσανατολίζομαι

έχω σχεδιαγράμματα, χάρτες

εργάζομαι με εικόνες και χρώματα

χρησιμοποιώ τη φαντασία μου

 

Σωματική - Αισθησιοκινητική

Δραστηριότητες 3, 8, 15, 19, 20, 25, 33, 43, 44, 45, 52, 48, 53, 59

αγγίζω

κινούμαι

χρησιμοποιώ τη γλώσσα του σώματος

εκτελώ φυσικές δραστηριότητες

χειρίζομαι υλικά και αντικείμενα

ασχολούμαι με τέχνες

αγγίζω

κινούμαι

αλληλεπιδρώ

 

Μουσική - Ρυθμική

Δραστηριότητες 14, 19, 26, 51

τραγουδώ

ακούω μουσική

ψιθυρίζω ρυθμούς, μελωδίες

εκφράζομαι μέσω μουσικής

μαθαίνω μελωδίες

κρατώ ρυθμό

χρησιμοποιώ ρυθμό

χρησιμοποιώ μελωδία

 

Διαπροσωπική (Συναισθηματική Νοημοσύνη)

Δραστηριότητες 3, 7, 15, 17, 19, 20, 25, 28, 29, 34, 45, 53, 54, 55, 60

έχω πολλούς φίλους

είμαι μέλος σε ομάδες

μιλώ σε άλλους

κατανοώ τους άλλους

αναλαμβάνω ηγετικό ρόλο

επικοινωνώ

διευθετώ συγκρούσεις

συνεργάζομαι

μιλώ με άλλα άτομα

Ενδοπροσωπική

Δραστηριότητες 4, 8, 9, 11, 21, 36, 47, 50, 54, 55, 56, 57

εργάζομαι μόνος μου

επιδιώκω τα δικά μου ενδιαφέροντα

κατανοώ τον εαυτό μου (έχω το γνώθι σ' αυτόν)

αυτοσυγκεντρώνομαι

ακολουθώ το ένστικτό μου

πρωτοτυπώ

εργάζομαι μόνος μου

ακολουθώ το δικό μου ρυθμό στη μάθηση

κάνω εξατομικευμένες εργασίες

 

Νατουραλιστική

Δραστηριότητες 11, 15, 19, 25, 44, 45, 48, 53, 59

ασχολούμαι με το Φυσικό Κόσμο

εντοπίζω και κατηγοριοποιώ διάφορα αντικείμενα

αναγνωρίζω και κατηγοριοποιώ αντικείμενα του Φυσικού Κόσμου

διακρίνω διαδικασίες του Φυσικού Κόσμου

ασχολούμαι με αντικείμενα

βρίσκομαι στο Φυσικό Κόσμο

 

 

 

 

 

 

 

 Πηγές:

[1] Αναγνωστόπουλος Β.Δ. (επιμ.) (2002), Η Γλώσσα στην Προσχολική Εκπαίδευση: Προφορική Επικοινωνία, Ανάγνωση, Γραφή και Γραπτή Έκφραση, Καστανιώτης (σελ. 81-82)
[2] Γεωργόπουλος Αλέξανδρος & Τσαλίκη Ελισάβετ (2005), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αρχές – Φιλοσοφία – Μεθοδολογία, Παιχνίδια και Ασκήσεις, Αθήνα, Gutenberg: Εκπαίδευση και Περιβάλλον
[3] Καζαντζάκης Ν. (1966), Η Ασκητική, Αθήνα.
[4] Ψαθάς Δ. (1996), Ο Αχόρταγος, εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά, Αθήνα
[5] Barbarash L. (1998), Παιχνίδια από όλο τον Κόσμο, Θεσ/νίκη:Σάλτο.
[6] Hampl, J. S. and Hampl, W. S. (1997) Πελλάγρα and the origin of a myth: evidence from European literature and folklore. J. Roy. Soc. Med. 90 636-639
[7] The ERIC, (1975), Science, Mathematics and Environmental Education Clearing House, in cooperation with the Center for Science and Mathematics Education, The Ohio University
Menzel Peter & D’Aluisio Faith, (2005), Hungry Planet: What the World Eats, Ten Speed Press.
[8] The State of Human Development (1998), United National Development Report 1998, Chapter 1, p.37  http://hdr.undp.org/reports/global/1998/en/

[8] Tyler Miller G, Spoolman S (2007), Environmental Science: Problems, Concepts, and Solutions, Thomson Brooks/Cole

[9] Mueller Werner, (1986), Παντομίμα, Εγχειρίδιο για Ηθοποιούς, Ερασιτέχνες, Μαθητές και Ομάδες Νέων, (μτφρ. Γιώργος Κώνστας), Κάλβος
[10] http://www.youtube.com/watch?v=Jcrwu6WGoMs&feature=related

[11] Oxfam, http://www.oxfam.org.uk

[12] Κόκκοτας, Π. (2004), Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα

[13] Unicef (1990), Τα Δικαιώματα των Παιδιών του Κόσμου, σσ. 32-33