Περιήγηση στη σελίδα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι αρκετά απλή σε δομή με σκοπό να εξυπηρετήσει την εύκολη χρήση της από τον εκπαιδευτικό. Ξεκινάει με μια αρχική οθόνη, από την οποία ο χρήστης εισάγεται στο θέμα και μπορεί να ξεκινήσει την περιήγησή του στην εφαρμογή.

Η πολυμεσική εφαρμογή, χωρίζεται σε επτά κεφάλαια και είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί ως εξής:

Στο πρώτο κεφάλαιο, με τίτλο "Γενικά Στοιχεία", υπάρχει ένα καλωσόρισμα και δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ενημερωθεί για τους Στόχους του Προγράμματος. Στην επόμενη ενότητα, που έχει τίτλο ΠΕ & ΕΑΑ, διευκρινίζονται οι όροι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ώστε ο μη εξοικειωμένος με τα περιβαλλοντικά ζητήματα εκπαιδευτικός, να μην έχει σχετικές απορίες. Στη συνέχεια υπάρχει η πολύ σημαντική παράγραφος Νέες Τεχνολογίες και ΕΑΑ, στην οποία ο επισκέπτης μπορεί να κατανοήσει με σαφήνεια και απλότητα τα οφέλη που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στους μαθητές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εκτός από το θεωρητικό τμήμα, παρέχονται και συγκεκριμένα παραδείγματα ηλεκτρονικών εφαρμογών. Στο Απαιτήσεις Προγράμματος, αναφέρονται τα λογισμικά που πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή του χρήστη προκειμένου η εφαρμογή να λειτουργεί ομαλά. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με τις κατάλληλες ιστοσελίδες ώστε να τα εγκαταστήσει. Τέλος, η παράγραφος "Περιήγηση στη Σελίδα", οδηγεί στην παρούσα οθόνη.

Το δεύτερο κεφάλαιο έχει τίτλο "Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση" και περιέχει μια σειρά πολυμεσικών εφαρμογών όπως Παρουσιάσεις (Powerpoint), Φωτογραφίες και Βίντεο, μια Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας, Συνδέσεις με Ιστότοπους, αλλά και Άρθρα Εφημερίδων. Το υλικό αυτό έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να είναι απαλλαγμένο από ακατάλληλες εικόνες και δύσκολη ορολογία. Συνεπώς είναι έτοιμο προς χρήση από τον εκπαιδευτικό, με κύριο σκοπό να συγκινήσει τους μαθητές και να τους ενημερώσει σε γενικές γραμμές για το πρόβλημα της Πείνας στον Κόσμο. Παράλληλα ωστόσο εξυπηρετούνται και άλλοι στόχοι, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Γνώση", "Αξίες", κλπ.

Περισσότερη ενημέρωση για το ζήτημα, μπορούν να αναζητήσουν τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές, στο τρίτο κεφάλαιο Θεωρία. Εκεί, δίνονται απαντήσεις σε πλήθος πιθανών αποριών, σχετικά με το γιατί χρειαζόμαστε το φαγητό, τι είναι η Πείνα, ποιες λύσεις προτείνονται για να αντιμετωπιστεί, κ.ά.

Πίσω από την έννοια αυτή ωστόσο, κρύβεται μια διαφορετική προσέγγιση του κόσμου από τον καθένα μας. Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει από την αλλαγή των αξιών που μας ορίζουν. Γι' αυτό και στο επόμενο, τέταρτο κεφάλαιο, με τίτλο "Αξίες και Στάσεις", επιχειρούμε να αγγίξουμε το θέμα της αξιακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Προτείνεται μια γενική, ευμετάβλητη, μέθοδος εργασίας και στη συνέχεια παρέχεται υλικό για να παρουσιαστούν στην τάξη μια σειρά από αξίες που συνδέονται με το πρόβλημα της πείνας.

Το επόμενο κεφάλαιο περιέχει το σημαντικότερο ίσως τμήμα της εφαρμογής, τις Δραστηριότητες. Μέσα από περισσότερες από 50 από αυτές, οι μαθητές καλούνται με ενεργητικό τρόπο να ασχοληθούν με το πρόβλημα της πείνας στις διάφορες πτυχές του, ώστε οι στόχοι του προγράμματος να επιτευχθούν στο σύνολό τους.

Ακολουθεί η Αξιολόγηση, που με δώδεκα σύντομες και σχετικά απλές δοκιμασίες, ελέγχει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα κεφάλαια της Ευαισθητοποίησης και της Θεωρίας.

Από το τελευταίο κεφάλαιο Συνδέσεις, μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους προς παγκόσμιους φορείς που σχετίζονται με την καταπολέμηση της Πείνας, αλλά και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, μικρότερες ενώσεις, εταιρίες - χορηγούς, ιστότοπους κοινωνικού προβληματισμού και παιδαγωγικού περιεχομένου.